KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Mecmot Lineer Makina Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin (müşteriler, yetkililer, temsilciler, hizmet sunucular, iş ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, misafirler, refakatçiler) aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından müşterilere sunulacak hizmetlerin ifası, bilgi-belgelerin saklanmasına ilişkin yasal saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Şirket çalışanlarının istihdamının sağlanması, işe alım süreçlerinin ve insan kaynakları prosedürlerinin uygulanabilmesi, tedarikçi ve müşterilerle sözleşmesel ilişkilerin ve talep/teklif formu iletiminin sağlanabilmesi, işyerinde çalışanların ve ziyaretçilerin fiziki güvenliğin sağlanabilmesi, işe giriş-çıkış kayıtlarının tutulabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanabilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (ses kayıt özelliği olmayan kamera kayıtları, parmak izi okuyucu ve benzeri biyometrik veri tarayıcıları dahil), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde hizmet, istihdam ve iş süreçlerinin yürütülmesi, fiziki güvenlik tedbirlerinin sağlanması, Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla otomatik olan veya olmayan yollarla edinilir.

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler

6698 Sayılı Kanun uyarınca; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel veriler, kanuni istisnalar hariç olmak üzere, açık rıza olmadan işlenemez.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

Şirket, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser;

 1. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,
 2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,
 3. Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması,
 4. Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması.
 • Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; e-mail, veri barındırma gibi altyapı hizmetlerinin veya danışmanlık hizmetlerinin alındığı yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

 • Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler; daha önce Şirket’e bildirdikleri email adresi üzerinden [email protected] adresine email aracılığıyla, bildirilmiş bir email adresi yok ise Şeyhli Mah. Vadi Sk. No:6A/25 Pendik İstanbul adresine posta aracılığıyla, kişisel verilerin işlenme esaslarına ilişkin her türlü bilgi talebinde bulunulabilir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla

Mecmot Lineer Makina Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi